Warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy [OWW] Reflex-Polska Sp. z o.o.
§1

DefinicJe

 1. Reflex-Polska- Reflex-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Reflex-Polska Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Kokotek 27 w 41-700 Ruda Śląska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039180, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 629 199 67 91.
 2. Dane identyfikacyjne Klienta-prawdziwe i aktualne dane Klienta konieczne do realizacji Zamówienia i weryfikacji Klienta, w szczególności: pełna nazwa Klienta, adres Klienta, ważny numer identyfikacji podatkowej Klienta dla potrzeb podatku od wartości dodanej (numer VAT), numer Klienta we właściwym rejestrze przedsiębiorców (jeżeli posiada) i nazwę rejestru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego do Klienta.
 3.  Dzień Roboczy– oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;
 4. Forma Pisemna– przyjęte w niniejszych Ogólnych Warunkach następujące formy składanych oświadczeń woli: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą).
 5. Klient– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej Reflex-Polska i chce zawrzeć Umowę z Reflex-Polska na zakup Towaru, dla celów związanych z  jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Ogólne Warunki Współpracy z Reflex-Polska (Ogólne Warunki, OWW)– niniejszy dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w Reflex-Polska, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i  obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy Reflex-Polska i Klientem.
 7. Oferta Handlowa– Towary oferowane do sprzedaży przez Reflex-Polska, w szczególności określone w katalogu produktów oraz na stronie internetowej www.reflexpolska.com, a także usługi Reflex-Polska oferowane na tej stronie internetowej. Treść katalogu oraz strony internetowej stanowi zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 66, art. 661 i art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 8.  Umowa– ustalenie istotnych warunków sprzedaży Towarów lub także ich dostarczenia pomiędzy Reflex-Polska i Klientem (stronami umowy), tj. na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, na podstawie Zamówienia oraz na podstawie Przyjęcia Zamówienia.
 9.  Towar (Towary)– przedmiot (przedmioty) lub/i usługa (usługi) określone w Ofercie Handlowej Reflex-Polska; w zakresie usług mieszczą się w szczególności usługi projektowania i personalizowania toreb.
 10.  Zamówienie– zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej, złożone w Formie Pisemnej. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez Reflex-Polska, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi.
§2

Zakres obowiązywania OWW

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy [OWW], ustalone w oparciu o art. 384  i następne ustawy Kodeks cywilny, mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez Reflex-Polska Sp. z o.o. z kontrahentami (Klientami) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
 2. Niniejsze Warunki [OWW] stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy, a  także obowiązują w stosunku do potwierdzonych przez Reflex-Polska zleceń lub zamówień.
 3.  W przypadku ustalenia w konkretnym Zamówieniu i w przyjęciu Zamówienia przez strony Umowy szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki, te postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Reflex-Polska.
 4. Z wyjątkiem osób upoważnionych do reprezentacji Reflex-Polska zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, w tym członków zarządu, prokurenta lub pełnomocników legitymujących się pisemnym ważnym i wyraźnym upoważnieniem, żaden z pracowników Reflex-Polska nie jest uprawniony do odstępowania od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, do ich zmiany lub uzgadniania odmiennych postanowień.

   

§3

Oferta handlowa, zamówienie, akceptacja ogólnych warunków i zawarcie umowy

 1. Klient składając pierwsze Zamówienie w Reflex-Polska zobowiązuje się wraz z Zamówieniem dostarczyć następujące dokumenty:
  1. urzędowe zaświadczenie z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. w Polsce z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej);
  2. urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – numeru VAT lub VAT-UE w przypadku przedsiębiorców spoza Polski;
  3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osoba ta powinna dodatkowo przesłać podpisane oświadczenie ze wskazaniem numeru polskiego PESEL (jeżeli jest zobowiązana do jego posiadania) oraz ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania (który powinna zaktualizować w przypadku jego zmiany
 2. Złożenie, zmiana lub odwołanie zamówienia wymaga formy pisemnej (list, faks, e-mail) pod rygorem nieważności tej czynności. Zamówienie powinno być autoryzowane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego statutowo, bądź też w trybie udzielonego pełnomocnictwa.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia Reflex-Polska nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia (w granicach gramatycznego znaczenia tekstu Zamówienia); to ograniczenie odpowiedzialności obejmuje także sposoby realizacji Zamówienia przez Reflex-Polska oraz właściwości Towaru, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§4

Odbiór towarów przez klienta/ dostawa towarów do klienta

 1. O ile Umowa nie będzie stanowić inaczej, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru z magazynu Reflex- Polska mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 27 w  ustalonym w Umowie dniu za pomocą własnego transportu, w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru do Klienta, Reflex-Polska wysyła Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedytorskiej, z którą współpracuje, doliczając koszt dostarczenia, który obciąża Klienta. Koszt dostarczenia jest uzależniony od ilości paczek i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi w Przyjęciu Zamówienia.
 3. Dostawa Towaru do Klienta może zostać zrealizowana na preferencyjnych warunkach określonych w drodze indywidualnych negocjacji.
 4. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 7 „Reklamacje i zakres odpowiedzialności Reflex-Polska”.
 5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie określonym w Umowie:
  1. Reflex-Polska– o ile będzie to możliwe może przechować Towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać Towar).
  2. Reflex-Polska jest także uprawiony do naliczenia Klientowi i dochodzenia od niego kary umownej w wysokości:
   1. 20% wartości brutto zamówionego Towaru nieznakowanego,
   2. 70% wartości brutto zamówionego Towaru personalizowanego (w związku Zamówieniem obejmującym usługę personalizacji), a Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie pozbawia Reflex-Polska prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego w momencie wydania mu produktu, zaś w przypadku z korzystania z kuriera/spedytora, w momencie wydania zamówienia kurierowi/spedytorowi.
§5

Ceny i rabaty

 1. Wszystkie podawane przez Reflex-Polska ceny, w tym cena usługi personalizacji produktu, są cenami netto i obowiązują̨ przy założeniu wydania Towaru z magazynu Reflex-Polska– loco magazyn Reflex-Polska Sp. z o.o. (przy ul. Kokotek 27, 41-700 Ruda Śląska). Podane ceny nie obejmują̨: podatku od wartości dodanej (VAT), kosztów transportu i ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i realizacji Umowy.
 2. Ceny w Reflex-Polska są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów Umowy lub cenników wynika inna waluta (w szczególności EURO).
 3. W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, Reflex-Polska jest uprawiony do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w okresie 30 dni do dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie cen i rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ewentualnego jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów Reflex-Polska ponoszonych w celu realizacji Umowy. Reflex-Polska (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach.
§6

Warunki płatności

 1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Reflex-Polska po wydaniu Towaru Klientowi i płatne będą na warunkach określonych poniżej (o ile strony w  Umowie wyraźnie nie określą innych warunków płatności):
  1. W przypadku trzech pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest gotówką lub poprzez dokonanie przedpłaty.
  2. Przy czwartym Zamówieniu oraz dotychczasowych zakupach o wartości nie mniejszej niż 5000 zł netto przy zamówieniach w Polsce i 5000 EURO przy zamówieniach spoza Polski, możliwa jest płatność z odroczonym terminem; płatność następuje wówczas przelewem na wskazane konto bankowe Reflex-Polska w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jednocześnie Reflex-Polska ustali Klientowi wysokość limitu Zamówień z odroczonym terminem płatności; po  przekroczeniu tego limitu Klient winien dokonywać płatności jak w punkcie a. powyżej.
 2. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Reflex-Polska. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.
 3. Klient zawierając Umowę zobowiązany jest podać dokładne dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. Reflex-Polska nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Klienta danymi. W przypadku poniesienia szkody w  związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT z powodów dotyczących Klienta  (a  w   szczególności gdyby Reflex-Polska musiała uiścić podatek VAT, który powinien uiścić Klient spoza Polski), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Reflex-Polska kary umownej w  wysokości uiszczonego podatku lub innego poniesionego kosztu Reflex-Polska, z  zastrzeżeniem, iż w przypadku poniesienia szkody, przekraczającej wysokości kary umownej, Klient będzie również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Reflex-Polska każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.
 5. Klienci otrzymują stały rabat na Towary, z wyjątkiem Towarów wskazanych przez Reflex-Polska, od których nie przysługuje stały rabat. Wielkość stałego rabatu wymaga indywidualnego uzgodnienia i ustalana jest na podstawie wielkości zakupów Klienta oraz historii współpracy z  nim.
 6. W przypadku nie wywiązywania się̨ przez Klienta z warunków określonych w Umowie, w  szczególności warunków finansowych, Reflex-Polska jest uprawiony do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem) oraz do wstrzymania się z wydaniem Towaru, w tym także kolejnej partii Towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w  najszerszym dopuszczalnym zakresie.
 7. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Reflex-Polska faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów- zgoda wyrażona jest formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik [OWW].
§7

Reklamacje, gwarancja/ zakres odpowiedzialności Reflex-Polska

 1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny
  z Zamówieniem.
 2. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
  1. w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym
  2. w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym
  3. w terminie miesiąca w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.
 4. Zgłoszenie powinno nastąpić pisemnie (przez co należy rozumieć przesłanie zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną,  elektroniczną lub fax)  z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik [OWW].
 5. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z Reflex-Polska sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia Reflex-Polska do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki. Po upływie terminów określonych w punkcie 3 § 7 wygasają̨ uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
 6. Odpowiedź Reflex-Polska na zgłoszenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.
 7. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
  1. Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę̨ trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje), chyba że w Towarze ujawnią się wady ukryte, zgłoszone w terminie określonym w punkcie 3 § 7;
  2. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 3 § 7;
  3. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w Reflex-Polska w chwili składania Zamówienia przez Klienta;
  4. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;
  5. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy.
  6. Towar nie posiada wad, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił Reflex-Polska przy składaniu Zamówienia,
  7. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Reflex-Polska dokona wg swego wyboru i na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) Reflex-Polska wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru,   w   terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo podpisanej przez Klienta faktury VAT korygującej.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.
 10. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient.
 11. Reflex- Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Towaru ograniczoną do wartości wadliwego Towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do Klienta.
 12. Ograniczenia odpowiedzialności Refleks-Polska określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności Reflex-Polska w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj.  w  najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§8

Pozwolenie na eksport/import

 1. Dostarczone przez Reflex-Polska Sp. z o.o. Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta. Eksportowanie Towarów wskazanych w Umowie podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego kraju dostawy uzgodnionego z Klientem lub wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W szczególności Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji    o  odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.
§9

Poufność

 1. Strony umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę̨ ujawnione na podstawie przepisów prawa na wniosek właściwego organu państwowego w zakresie jego kompetencji.
 2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom, z którymi formalnie współpracuje, wyłącznie w celu, w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
 3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę jej zakończenia.
§10

Prawa autorskie

 1. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez Reflex-Polska konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego, i innych.) ,wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i innych – za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w  jakikolwiek sposób Spółce  Reflex-Polska w celu wykonania Umowy. Reflex-Polska nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Umowy.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie Reflex-Polska Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, Reflex-Polska jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Reflex-Polska wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.
 3. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez Reflex-Polska zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwalnia Refflex-Polska od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.
 4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko Reflex-Polska Klient zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić Reflex-Polska, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Reflex-Polska z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
§11

Postanowienia końcowe/ zmiany w OWW

 1. Terminy używane w Umowie pisane dużymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją wskazaną w § 1. OWW. Termin „w szczególności” oznacza, że następuje po nim przykładowe wyliczenie.
 2. Umowę należy interpretować w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy. Przy wykładni rozstrzygające znacznie będzie mieć polska wersja językowa OWW.
 3. W przypadku gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy (w tym w szczególności niniejszych Ogólnych Warunków) wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.
 4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.
 5. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, określonej dla Zamówienia i Przyjęcia zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.
 7. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy.
 8. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z Umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Reflex-Polska.
 9. Ogólne Warunki i ich zmiany są publikowane na stronie reflex-polska.com.
 10. Ogólne Warunki i ich zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie.